Chuyên mục: Đại học

môi trường và phát triển bền vững
quản trị kinh doanh
hệ thống kỹ thuật và khoa học ứng dụng
khách sạn du lịch
ngành giáo dục
khoa học tự nhiên
truyền thông và văn hóa
khoa học sức khỏe
ngành kinh doanh
University of Ontario Institute of Technology in Oshawa. Inside the Nuclear Simulation Lab, where students work with simulators of CANDU nuclear reactors.

Photo by Donald Weber/VII Network
1 2 3 8