high-school-students

Các khóa học cho học sinh phổ thông trung học ở Canada

Các trường trung học và phổ thông của Canada có nhiều hình thức như trường công lập, trường dân lập, trường nội trú, trường bán trú, trường Cơ đốc giáo hoặc trường công giáo khác, trường nữ thục hoặc trường nam thục.

Trường trung học cơ sở thường bao gồm các lớp từ lớp 6, 7 và lớp 8 tùy thuộc vào từng tỉnh, trong khi đó trường trung học thường từ lớp 9 đến lớp 12 (trường trung học ở Quebec bao gồm các lớp từ lớp 7 đến lớp 11).

Các trường phổ thông mang tính khu vực trong đó tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở được giám sát bởi một hội đồng. Có nhiều trường phổ thông tại Canada tổ chức các chương trình đào tạo quốc tế, theo đó sinh viên quốc tế nộp đơn tại khu vực từng Quận, sau đó cơ sở này sẽ xắp xếp cho sinh viên vào một trường nhất định tùy thuộc vào trình độ và nhu cầu của sinh viên.

Các khóa học được tổ chức cho bậc trung học cơ sở tại Canada bao gồm:
· Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL)
· Tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai (FSL)
· Dự bị trung học
· Chương trình ngoại ngữ hè
· Chương trình hoạt động giải trí cuối tuần
· Các chương trình ngoại khóa
· Chương trình thi tú tài quốc tế cho bậc học trung học cơ sở

Các khóa học được tổ chức cho bậc phổ thông trung học tại Canada bao gồm:
· Chương trình dự bị đại học (Advanced Placement programs)
· Chương trình đào tạo chuyên ngành (khoa học, kỹ thuật, du lịch và các ngành khác)
· Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (ESL)
· Tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai (FSL)
· Các chương trình ngoại khóa
· Chương trình đào tạo về thể thao
· Chương trình tìm hiểu trường trung học ngắn hạn
· Chương trình ngoại ngữ hè
· Chương trình hướng nghiệp
· Dự bị đại học
· Chương trình dự thi tú tài quốc tế
· Chương trình vừa học vừa làm

Các bài đã đăng