Thẻ: du học trường Ontario

sư phạm
Konh doanh và Công nghệ thông tin
hệ thống kỹ thuật và khoa học ứng dụng
khoa học tự nhiên
khoa học sức khỏe
University of Ontario Institute of Technology in Oshawa. Inside the Nuclear Simulation Lab, where students work with simulators of CANDU nuclear reactors.

Photo by Donald Weber/VII Network