Thẻ: du học trường Ontario

sư phạm
Konh doanh và Công nghệ thông tin
hệ thống kỹ thuật và khoa học ứng dụng
C
khoa học sức khỏe
University of Ontario Institute of Technology in Oshawa. Inside the Nuclear Simulation Lab, where students work with simulators of CANDU nuclear reactors.

Photo by Donald Weber/VII Network